Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Názov prevádzky: Štúdio JAKAÍ
Adresa prevádzky: Bakošova 1, 841 03 Bratislava
Obchodné meno: JK Koučing, s.r.o.
Sídlo: Cesta na Klanec 42/B
IČO: 47 175 648
DIČ: 20 23 776 139
V zastúpení: Ing. Jana Kaššová

1.  Úvodné ustanovenia
Účastník (ďalej ako “Klient”) svojím prihlásením a svojou účasťou v Štúdiu Jakaí na akejkoľvek akcii, lekcii, kurze alebo workshope (ďalej ako „Akcia“) súhlasí a je v plnom rozsahu oboznámený s nižšie uvedenými Všeobecno obchodnými podmienkami Štúdia Jakaí vypracovanými poskytovateľom služieb JK Koučing, s.r.o. (ďalej ako “Poskytovateľ”).
“Klient” taktiež prehlasuje, že sa pred vyplnením registračného formulára oboznámil so Všeobecno obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.


Tieto Všeobecno obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenú medzi “Poskytovateľom” a „Klientom“.

2.  Predmet poskytovania
Poskytovateľ poskytuje svojím “Klientom” nasledovné služby:
* Organizuje lekcie jogy, meditácie, kurzy, workshopy a prednášky.
* Poskytuje Individuálne lekcie jogy, konzultácie v oblasti osobného rozvoja a koučovania, 
* Prenajíma priestory pre externé subjekty v oblasti cvičenia jogy, vzdelávania a osobného rozvoja

(ďalej ako “Služby”)

3.  Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov
“Prevádzkovateľ” musí udržiavať priestory prevádzky v čistote a poriadku.
– Fajčenie je v celých priestoroch Štúdia zakázané.
– V Štúdiu sa prezúva.
– Vstup s jedlom je do sály zakázaný.
“Klienti” Štúdia sú povinný udržiavať priestory štúdia v poriadku a čistote, neničiť a neznečisťovať vybavenie prevádzky.
V prípade poškodenia zariadenia alebo priestorov štúdia sa “Klient” zaväzuje škodu uhradiť v plnej výške.


Lekárnička je umiestnená v kuchynke v spodnom šuplíku. Každý lektor, inštruktor alebo prenajímateľ (ďalej ako “lektor”) je informovaný o mieste jej uloženia. 

4.  Registrácia
Na všetky “Akcie”, ktoré organizuje Štúdio Jakaí je potrebné sa registrovať v Rezervačnom systéme. Pokiaľ prídete na akciu bez registrácie, lektor je povinný Vás zaregistrovať. Bez registrácie nie je možné sa zúčastniť na akejkoľvek “Akcii”.
Registrácia na webovej stránke
www.jakai.sk je bezplatná.
Registračné údaje: meno, priezvisko, mobil a mail.
Všetky údaje sú spracované podľa
Zásady ochrany osobných údajov.

a/  Registrácia na lekcie jogy
Na lekcie jogy je potrebné sa registrovať v rozvrhu. Lekcia sa uskutoční, v prípade, že sa prihlásia minimálne 3 osoby. Informáciu o zrušení lekcie obdržíte prostredníctvom mailu alebo sms správy najneskôr 2 hodiny pred jej konaním. Informácia bude dostupná na našej webstránke v aktuálnom rozvrhu. 

Na lekciu sa chodí včas, aspoň 5 min pred jej začatím. Centrum sa zatvára  presne na začiatku lekcie, potom už vstup nie je možný.
Storno podmienky pre lekcie:
Z lekcie je možné sa odhlásiť min 24 hod pred začiatkom lekcie. Po tejto lehote je odpočítaný kredit nevratný.
V prípade zrušenia lekcie zo strany “Poskytovateľa”  je prevedený poplatok v plnej výške “Klientovi” späť .

b/  Registrácia na kurzy:  Rezervácia miesta je platná až po uhradení – pripísaní platby na účet “Prevádzkovateľa”.
Kurz sa uskutoční ak sa naplní min počet účastníkov, ktorý je vypísaný pre určený kurz.
Na kurz sa chodí včas, aspoň 5 min pred jeho začatím. Centrum sa zatvára  presne na začiatku lekcie, potom už vstup nie je možný.
Storno podmienky kurzu: TU

c/  Registrácia na jednorázové kurzy/workshopy:  Rezervácia miesta je platná až po uhradení – pripísaní platby na účet “Prevádzkovateľa”.Workshop sa uskutoční ak sa naplní min počet účastníkov, ktorý je vypísaný pre daný workshop.
Na workshopy sa chodí včas, aspoň 20 min pred začatím. Centrum sa zatvára  presne na začiatku workshopu, potom už vstup nie je možný.

Storno podmienky pre jednorázové kurzy/workshopy:
TU

5.  Rozvrh
Rozvrh je dostupný na stránke https://calendiari.com/jakaisk, alebo na webovej strávnke štúdia v kolonke rozvrh.
Rezerváciu na “Akciu” je možné urobiť v rozvrhu iba v prípade riadnej registrácie s uvedením kontaktých údajov. Registrovať môžte na “Akciu” max 2 osoby.
Rozvrh sa priebežne mení. Všetky zmeny sú riadne vyznačené v rozvrhu. 

6.  Platby a ceny
Všetky platby sú uvedené a uhrádzané v Eurách.
Ceny “Akcií” sú konečné, vrátane DPH. Nie sme platcami DPH.

Všetky platby sú možné iba bankovým prevodom.
V Štúdiu nie je možné platiť v hotovosti.

Elektonické premanentky a kredity sú neprenosné. V prípade registrácie 2- och osôb na jednu “Akciu” je možné vyžiť elektronickú permanentku alebo kredit prihlasujúceho “Klienta”. Prihlásením 2-och osôb klient prehlasuje, že si je tejto skutočnosti plne vedomí. 
Nevyužitý kredit je vrátený “Klientovi” v plnom rozsahu, pokiaľ o neho požiada do 1 roku od posledného čerpania. 

Darčekové poukážky (DP) je možné využiť len na účel a “Akciu” na ktorú je DP vydaná a riadne uhradená. V prípade nevyužitia DP “Poskytovateľ” vráti celú hodnotu DP “Klientovi” ak o ňu požiada do 1. roka od vydania DP.
Štúdio neposkytuje náhradu pri strate a znehodnotení DP.

7. Podmienky účasti na Akciách
“Akcie” nie sú náhradou lekárskej a psychoterapeutickej starostlivosti. V prípade, že “Klient” v súčastnosti podstupuje akýkoľvek druh liečby (psychiatrická alebo práca s psychológom), zaväzuje se pred začiatkom “Akcie” informovať o tejto skutočnosti lektora.
“Klient” sa zaväzuje informovať “Lektora” o všetkých zdravotných komplikáciách (poúrazové stavy, chronické ochorenia, epilepsia, astma, tehotenstva apod.).

“Klient” prehlasuje, že nie je pod vlyvom drog či iných návykových alebo omamných látok a zaväzuje sa ich neužívať pred “Akciou” ani počas jej konania. 
“Klient” pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok  bude okamžite vylúčený z priestorov bez vrátenia poplatku.
Klient” prehlasuje, že jeho účasť na “Akcii” je dobrovolná. Je si vedomí, že nesie po celú dobu trvania “Akcie” za seba a za všetko, čo robí, plnú zodpovednosť.“
Všetky akrivity vykonáva dobrovoľne na vlastnú žiadosť s ohľadom na svoje možnosti a s rešpektom k svojmu zdravotnému stavu.
V prípade úrazu, zranenia a ich následkov si je vedomý toho, že “Prevádzkovateľ” a “Lektori” neberú žiadnu zodpovednosť za vzniknutú situáciu. 

“Klient” berie na vedomie, že môže byť v priebehu “Akcie” vystavený fyzickému, psychickému alebo emocionálnemu zaťaženiu.
“Klient” mladší ano osemnásť(18) rokov je povinný byť v sprievode zákonného zástupcu alebo mať písomný súhlas od zákonného zástupcu.
“Klient” môže “Akciu” kedykoľvek opustiť na vlastnú zodpovednosť s vedomím, že poplatok za “Akciu” sa nevracia. 

“Lektor” má právo ukončiť účasť “Klienta” na “Akcii”, ak to uzná za vhodné s ohľadom na bezpečnosť “Klienta” alebo ostatných účastníkov “Akcie”.
Vrátenie poplatku sa riadi podľa strono podmienok na danú “Akciu”.
“Lektor” môže ukončiť účasť “Klienta” na “Akcii” pri oneskorom príchode, v prípade, že  “Klient” svojím neskorým príchodom nevhodne zasiahne alebo naruší program “Akcie”. V tomto prípade je poplatok nevratný.

8. Záverečné ustanovenia
“Klient “ prehlasuje, že sa pred vyplnením registračného formulára oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí v plnom rozsahu..
Tieto Všeobecno obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi “Poskytovateľom” a “Klientom”. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

“Poskytovateľ “a “Klient” súhlasia, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku — telefonickú a elektronickú formu komunikácie: sms správy, prostredníctvom elektronickej pošty-mailov, newslettrov a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany

Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.
Tieto Všeobecno obchodné podmienky sú aktualizované a vstupujú do platnosti 01.02.2021.